Regulamin


 

1. W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST NIEODPŁATNY.

2. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu 3 prace swojego autorstwa, powstałe w latach 2011–2013, które nie były do tej pory wystawiane ani nagradzane.

3. Do konkursu będą dopuszczone prace wykonane w technice pastelu suchego i tłustego, na jednej płaszczyźnie (wyklucza się dyptyki, tryptyki itp. oraz collage i inne techniki mieszane).

4. Nowością tegorocznej edycji jest możliwość nadesłania filmu animowanego wykorzystującego technikę pastelu. Czas trwania filmu maksymalnie 3 min., nagrany w formacie DVD, informacja o formacie odtwarzania powinna zostać zamieszczona na nośniku.

5. Prace należy nadesłać oprawione tylko w passe-partout w kolorze neutralnym (szary, kremowy, biały) lub bez passe--partout w wymiarach 100×70 lub/i 50×70 cm.

6. Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w jednolitych oprawach, o wymiarach 100×70 i 50×70 cm, zapewnionych przez organizatorów.

7. Prace do wystawy konkursowej zakwalifikuje Jury kwalifikacyjne na podstawie nadesłanych fotografii tradycyjnych formatu 13×18 cm lub w formie zapisu cyfrowego na CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi, CMYK.

8. Nadesłane reprodukcje prac powinny być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, data powstania, wymiar.

Uwaga: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów, pozostają one w dokumentacji konkursu.

9. Laureatów konkursu wyłoni międzynarodowe Jury po zapoznaniu się z oryginałami zakwalifikowanych prac. Jury ma prawo do odrzucenia zakwalifikowanych prac, jeżeli stwierdzi ich rażącą niezgodność z zasadami konkursu (np. inna praca, technika lub wymiar). Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

TERMINY

 

10. Do dnia 28 lutego 2013 r. należy nadesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z 3 reprodukcjami prac, zdjęciem autora i notą biograficzną do 500 znaków. (decyduje data stempla pocztowego).

11. Do dnia 31 marca 2013 roku artyści zostaną powiadomieni o wynikach obrad Jury Kwalifikacyjnego. Lista uczestników wystawy konkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej

www.biennalepasteli.mnet.pl.

12. Do dnia 15 kwietnia 2013 r. należy nadesłać zakwalifikowane prace bez ram i szyb z naklejoną metryczką, dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Koszty dostarczenia prac na konkurs oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

13. W dniu 6 września 2013 r. o godzinie 17.30 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom podczas uroczystego otwarcia VI Międzynarodowego Biennale Pasteli w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 34.

Lista nagrodzonych uczestników wystawy zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.biennalepasteli.mnet.pl.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upowszechniania nadesłanych prac i fotografii w mass mediach oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo oraz filmów w celach promocyjnych imprezy bez uiszczania honorarium autorskiego.

15. Prace nagrodzone (1 dzieło) pozostają własnością organizatorów. Nie dotyczy to prac wyróżnionych.

16. Przewiduje się wydanie katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę. Każdy uczestnik otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz oraz plakat.

17. Do końca kwietnia 2014 r. organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania wystawą w celu prezentacji jej w Krakowie, Bratysławie i we Lwowie.

Po tym terminie prace będzie można odebrać osobiście lub zostaną odesłane na adres podany na karcie zgłoszenia na koszt organizatorów.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie transportu.

Wszelkie informacje o pokazach Biennale Pasteli będą zamieszczane na stronie www.biennalepasteli.mnet.plRegulamin
pobierz 
Karta zgłoszenia (wersja do druku)